PÅTAGLIGT I VARJE PROJEKT

På Cactus Rail går kvalitet och miljö hand i hand. Inom järnväg är kvalitet och miljö långt ifrån tomma löften och fluffig konsultprosa – istället är det något påtagligt i alla projekt. Vi är stolta över att verka i en bransch som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vår syn på kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001. Det betyder att vi arbetar processorienterat, med systematik och lärande arbetsmetoder.

Men kvalitet måste sitta i väggarna. För oss innebär det en del av vårt DNA. Vår förmåga att driva projekt har blivit något av ett begrepp. Det omfattar allt från projektgenomförande på utsatt tid och med högsta kvalitet, till att hålla överenskomna budgetar.

Vår långa erfarenhet av att bygga tillförlitliga system, gör att våra installationer alltid håller en hög tillgänglighet.  I allt utvecklingsarbete följer vi CENELEC-standarder EN 50 126, EN 501 28 och EN 501 29.

 

Vår kvalitetspolicy

Vi strävar efter att ständigt förbättra våra leveranser och att dessa ska ske med låg felfrekvens och hög leveransprecision. Kunder ska bemötas med en hög servicegrad och vi ska på ett positivt och kreativt sätt hantera kunden och smidigt lösa eventuella problemställningar.

Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

  • Långsiktighet i våra kundrelationer.

  • En ökande servicegrad.

  • En allt större förståelse för kundens verksamhet.

 

Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vårt miljöarbete präglas av kretsloppstänkande, där vi eftersträvar återvinningsbarhet och naturens principer. Cactus ska verka för att företagets miljöpåverkan minimeras. Negativa effekter på miljön som påverkas av verksamheten ska ständigt minskas genom ständiga förbättringar. Det uppnår vi genom att:

  • Vi hjälper våra kunder att optimera sin gröna infrastruktur.

  • Vi jobbar på att se på vår verksamhet genom biomimetikglasögon.

  • Vi väljer de produkter och leverantörer som är de mest lämpliga ur miljöhänseende.

  • När vi reser väljer vi det mest resurssnåla alternativet när det är möjligt.

  • Vi följer alltid gällande miljölagstiftning. Andra miljökrav som berör Cactus betraktas som minimikrav.

  • Våra medarbetares hälsa är av yttersta vikt och de ska inte utsättas för onödiga risker.

 

iso-9001-14001-ikon.gif