Cactus Rail - Trafikledning och användargränssnitt

Trafikledning och användargränssnitt

Trafikledning och användargränssnitt

Cactus TMS innehåller alla funktioner som behövs för att effektivt styra och övervaka trafiken på banan. I systemet får trafikledaren hjälp och överblick som underlättar styrningen av tågtrafiken.

I normalfallet sker all styrning av trafiken automatiskt efter tidtabell eller avstånd till framförvarande fordon. Vid automatisk drift kan systemet göra förändringar för att optimera den aktuella trafiksituationen. I de fall trafikledaren vill gå in och styra manuellt kan det antingen göras direkt via utpekning spårplanebild, via kommando eller genom att göra förändringar i tidtabellsdata. Utformning av användargränssnitt är mycket flexibelt och kan anpassas helt efter våra kunders krav och standarder.

 

Användargränssnitt

Cactus TMS erbjuder ett snabbt, modernt och intuitivt användargränssnitt där trafikledaren kan anpassa sin arbetsplats på ett optimalt sätt för det övervakade området.

Exempel på bilder som trafikledaren kan välja bland är:

 

Översiktsbilder

 

Stationsbilder

 

Panoramabilder

 

Mosaikbilder

 

 

Verktyg för konfigurering

Som kund kan du alltid bestämma den symboluppsättning som ska gälla. Bilderna baseras normalt på ett ”makroobjekt”, vanligen en hel station. Dessa objekt är sedan basen för att skapa de olika bildtyper som förekommer: stationsbilder, manöveröversikter, panoramabilder eller panelöversikter.

På sin arbetsplats har sedan trafikledaren full frihet att välja in de bilder som han eller hon föredrar. I systemet ingår alltid ett verktyg för anläggningsgenerering som gör att trafikledaren kan skapa nya objekt eller ändra existerande objekt.

 

Konfliktdetektering och beslutsstöd

Cactus TMS styr normalt trafiken helt automatiskt enligt tidtabell. Om det uppstår konfliktsituationer som följd av t ex förseningar, kan trafikledaren antingen välja att låta systemet lösa konflikten automatiskt, enligt förkonfigurerade regler, eller att själv gå in och lösa konflikten manuellt.

Förutom att trafikledaren kan påverka automatiken genom att göra ändringar i den lokalt sparade tidtabellen, går det  även  att under drift gå in och justera trigg-punkter och tider för att påverka automatiken. Konflikthantering med automatiskt beslutsstöd ger trafikledaren tid över för att lösa andra arbetsuppgifter.

 

Visualisering via tåggraf

I tåggrafen ges en grafisk bild av tågrörelser i realtid i förhållande till planerad trafik enligt aktuell tidtabell. Det är därför lätt att se eventuella avvikelser från den planerade trafikavvecklingen. Genom att prediktera fram tågrörelserna kan även eventuella konfliktsituationer detekteras och hanteras.

Den är även ett bra hjälpmedel för att studera hur en bansträckning utnyttjar sin kapacitet.

 

 

Tidtabeller & Tågnummer

Du avgör vilken teknik du vill använda för att importera tidtabeller. Till exempel kan du använda Excelfiler eller anvisa en SQL-databas för import via nätverk. När Cactus TMS har läst in en lokal kopia av tidtabellen är det enkelt att vid behov gå in och redigera den. Om t ex ett extra tåg behöver sättas in, kan trafikledaren enkelt kopiera tidtabellen för ett visst tågnummer samt göra en generell uppdatering av tiden för att skapa ny tidtabell till ett nytt tågnummer.

Tidhållningen loggas under tågets färd och jämförs mot tidtabellen. Genom färgkodning i bilder får trafikledaren omedelbar information om förseningar och kan snabbt vidta motåtgärder. Genom utpekning av tågnummer i bild får trafikledaren direkt tillgång till en detaljerad tidtabell för tåget.

Trafikledaren kan också direkt ange eventuella förseningsorsaker som kompletterar tidhållningsrapporten.

 

 

191010 – Ny avgång

910012 – Håller tiden

771630 – Mindre försening

181006 – Större försening

213361 – Avgått för tidigt

 

 

Olika användare och behörighet

Cactus TMS är anpassat för att styra och övervaka ett stort antal banor, där trafikledare, tekniker, underhålls- och administrativ personal är beroende av samtidig tillgång till information i systemet.

Vid inloggning till systemet visas de funktioner som respektive användargrupp har åtkomst till. I systemet kan trafikledarna välja de behörighetsområden som ska styras och övervakas. Valet kan antingen göras stationsvis, för delsträckor eller för hela banor.