Cactus Rail - Uppföljning och analys

Uppföljning och analys

Uppföljning och analys

All driftinformation och trafikledarnas kommandon samlas in och lagras. Den lagrade informationen kan i efterhand användas av trafikledare, underhållspersonal och andre intressenter för att analysera händelser eller ta fram statistik ur systemet.

Den insamlade informationen kan också överföras och utväxlas med andra existerande system, för till exempel beräkning av nyckeltal och underhållsbehov.

 

Händelser och larm, allt loggas

Alla händelser och larm loggas i systemet. I Cactus TMS finns larm definierade dels för att övervaka systemfunktioner och dels för att övervaka trafiken. Alla larm indikeras tydligt i system- och spårplanebilder och kan lätt identifieras i loggfilerna. Larmen klassificeras efter allvarlighetsgrad och kräver kvittens antingen från trafikledare eller från underhållspersonal.

Arkiveringen görs kontinuerligt, t ex per kalenderdygn, och data kan sparas så länge du önskar.

Loggningen omfattar även statistikfunktioner för att till exempel räkna antalet händelser under en bestämd period inom valda anläggningsdelar.

 

 

Händelseuppspelning för analys

Händelseuppspelning innebär att loggade data spelas upp mot ”historiska” spårplanebilder så att trafikledaren kan återuppleva händelsen. Händelse för händelse kan spelas upp samtidigt som du i såväl bild som logg kan kontrolleras i förloppet.

Det är ett oumbärligt hjälpmedel vid incidentanalys och felsökning. Uppspelning och analys kan ske på trafikledarens normala arbetsplats eller på en fjärrinloggad arbetsplats. Cactus Rail kan på detta sätt alltid hjälpa dig som kund med till exempel felanalyser och utredningar. Vid oklara fall – med till exempel olika leverantörer inblandade – kan uppspelning i kombination med olika systemloggar alltid ge klart besked.

 

 

Tidhållningsrapporter

Alla parter, infrastrukturägare, trafikledare och trafikanter, önskar naturligtvis att trafiken ska nå bästa möjliga punktlighet. I Cactus TMS går det att skapa egna rapporter för uppföljning av hur t ex trafiken har förlöpt eller hur viss infrastruktur har exekverats. Exempel på rapporter:

  • Planlagd och genomförd trafik.
  • Förseningar i förhållande till tidtabellen.
  • Larmstatistik.

Det går även att exportera relevant data till externt system för analys.